Aktuali redakcija. Galioja nuo 2023-10-25.

MB „APIE FINANSUS“ PRIVATUMO POLITIKA

 

Bendrosios nuostatos

Duomenų valdytojas – MB „Apie finansus“, juridinio asmens kodas 305595722, registruotos buveinės adresas Girulių g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika, gerbia Tinklapio lankytojų, Bendrijos klientų, kurie pateikia Bendrijai Asmens duomenis ar Bendrija, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų, (toliau – Jūs arba Jus, arba Jūsų) privatumą.

Atsižvelgiant į tai, Bendrija renka, saugo, naudoja bei atskleidžia ar kitaip tvarko Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR, ADTAĮ, taip pat kitoje Jums pateikiamoje informacijoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Bendrijos pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz., sutikimų formuluotėse ir pan.).

Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrijos veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą.

Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Bendrijai, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrijos prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, vykdyti su Jumis sudarytus susitarimus.

Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Sąvokos

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

 • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
 • Duomenų valdytojas arba Bendrija arba mes, arba mus, arba mūsų – MB „Apie finansus“, juridinio asmens kodas 305595722, registruotos buveinės adresas Girulių g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba yra Bendrijos klientas ir pateikia Bendrijai Asmens duomenis ar Bendrija, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;
 • Privatumo politika – tai Bendrijos pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrijos veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
 • Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu https://apiefinansus.lt, kurios valdytojas yra Bendrija.

 

Prisijungimas prie Tinklapio

Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, Duomenų ŠALTINIS, subjektų kategorijos, kita su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrija gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

Registracija (ne)mokamai konsultacijai asmeninių finansų tema

Mes tvarkome šiuos Tinklalapio lankytojų, mokymų ir seminarų dalyvių, lankytojų, norinčių užsiregistruoti (ne)mokamai konsultacijai asmeninių finansų tema, asmens duomenis:

Tvarkomi Asmens duomenys

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestas, dominančios temos konsultacijai, kita lankytojo laisva forma pateikta informacija, IP adresas, Tinklalapio naršymo istorija ir data.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tinklalapio lankytojų, mokymų ir seminarų dalyvių, lankytojų registracija (ne)mokamai konsultacijai asmeninių finansų tema.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tinklalapio lankytojų, mokymų ir seminarų dalyvių, lankytojų, Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

3 (trejus) metus nuo Tinklalapio lankytojų, mokymų ir seminarų dalyvių, lankytojų, norinčių užsiregistruoti (ne)mokamai konsultacijai asmeninių finansų tema, norinčių gauti elektronines dokumentų kopijas, Asmens duomenų gavimo.

Asmens duomenų šaltinis

Tinklalapio lankytojų, mokymų ir seminarų dalyvių, lankytojų, norinčių užsiregistruoti (ne)mokamai konsultacijai asmeninių finansų tema, norinčių gauti elektronines dokumentų kopijas, Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens.

Konsultacijos asmeninių finansų tema

Teikdami konsultacijas asmeninių finansų tema, siekdami tinkamai vykdyti mūsų su klientais sudarytas sutartis, galime tvarkyti klientų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestas, informacija apie darbovietę, informacija apie asmeninę finansinę situaciją, informacija apie poreikius ir lūkesčius, galinčius daryti įtaką asmeninei finansinei situacijai.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Konsultacijų asmeninių finansų tema teikimas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo, o kai tvarkomi Bendrijos kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 5 (penki) metai nuo paskutinio kontakto su asmeniu (kaip kliento ar partnerio/tiekėjo atstovu/darbuotoju).

Asmens duomenų šaltinis

Kliento Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrijos kliento).

Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas

Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant tvarkyti Bendrijos buhalterinę apskaitą, išrašyti sąskaitas klientams, apskaityti gaunamas sąskaitas, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys

Kliento ar tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefono Nr., individualios veiklos pažymų kopija, informacija apie mokėtinas/gautinas sumas, o kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Materialinių ir finansinių išteklių valdymas, buhalterinės apskaitos tvarkymas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, taip pat įvykdyti Bendrijai taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą, o kai tvarkomi Bendrijos kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrijos teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu ir kontaktuoti su atstovu/darbuotoju buhalterinės apskaitos tikslais.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos, o kai tvarkomi Bendrijos kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 5 (penki) metai nuo paskutinio kontakto su asmeniu (kaip kliento ar partnerio/tiekėjo atstovu/darbuotoju).

Asmens duomenų šaltinis

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrijos kliento, partnerio/tiekėjo).

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais, partneriai/tiekėjais sudarytas sutartis, įskaitant apskaityti sudarytas sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys

Kliento ar tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, adresas (įskaitant pristatymo), telefono Nr., el. pašto adresas, įsiskolinimo/dalinių mokėjimų sumos, atsiradimo datos bei pagrindas, asmens kodas, kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija, o kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos, padalinio adresas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Sutarčių sudarymas ir vykdymas, sandorių apskaita, skolų išieškojimas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, o kai tvarkomi Bendrijos kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrijos teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo, o kai tvarkomi Bendrijos kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 5 (penki) metai nuo paskutinio kontakto su asmeniu (kaip kliento ar partnerio/tiekėjo atstovu/darbuotoju).

Asmens duomenų šaltinis

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrijos kliento, partnerio/tiekėjo).

Bendrijos kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų paklausimų ar skundų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų forma, jei tokia prieinama Tinklapyje) taip pat Bendrijos kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus ar skundus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus ar skundus, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą/skundą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti paklausime ar skunde pateikti Asmens duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Paklausimų, skundų administravimas, atsakymų į juos pateikimas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrijai atitinkamą paklausimą ar skundą.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

3 (treji) metai nuo atitinkamo paklausimo ar skundo pateikimo dienos.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Tais atvejais, kai gauname atskirą Jūsų sutikimą Tiesioginei rinkodarai, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis siekiant siūlyti Jums Bendrijos paslaugas ir (arba) teirautis Jūsų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi tik konkrečiame sutikime nurodytu tikslu ir apimtimi, pvz., jei sutikote Tiesioginės rinkodaros pranešimus gauti el. paštu, nesiųsime Jums tokių pranešimų SMS žinutėmis.

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu. Papildoma informacija, susijusi su Asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu, pateikiama Privatumo politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara“.

Tvarkomi Asmens duomenys

Vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, adresas (apibrėžtais atvejais).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Bendrijos paslaugų siūlymas, nuomonės pasiteiravimas dėl Bendrijos siūlomų paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

2 (du) metai nuo sutikimo gavimo arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis Bendrija tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Bendrijai taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais yra gaunamas iš anksto, t. y. iki Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais pradžios.

Sutikimas gali būti gaunamas įvairiais būdais, pvz., gaunamas sutarties su Duomenų subjektu pasirašymo metu, tuo pačiu atskirai prašant Duomenų subjekto sutikimo, asmeniui dalyvaujant Bendrijos organizuojamuose renginiuose, pildant anketas ir pan.

Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrija naudos tam, kad galėtų pateikti informaciją ir (ar) reklaminę medžiagą apie Bendriją, Bendrijos pasiūlymus ir naujienas (įskaitant, bet neapsiribojant naujienlaiškius), informaciją apie Bendrijos organizuojamus renginius (pristatymus, seminarus, konferencijas ir pan.) bei kvietimus dalyvauti tokiuose renginiuose ir vykdyti tokius renginius, siųsti sveikinimus ir kt.

Tiesioginė rinkodara gali būti vykdoma toliau nurodomais būdais: telefonu (balso pokalbių metu ir (ar) SMS žinučių pagalba), el. paštu ar bet kokiu kitu tiesioginiu būdu.

Informacija apie Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis, duomenų saugojimo terminus, teisinį pagrindą ir šaltinį yra pateikiama šios Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų tvarkymo tikslai, duomenų šaltinis, subjektų kategorijos, kita su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija“.

Teisė nesutikti

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, mūsų atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, tačiau Bendrija nebegalės pateikti Jums naudingų pasiūlymų, informacijos, naujienų ir pan.

Savo duotą sutikimą galite atšaukti naudodamiesi siunčiamuose el. laiškuose pateikiamais funkcionalumais, leidžiančiais atsisakyti pranešimų, atsakydami į Bendrijos siunčiamas SMS žinutes ir išreikšdami nesutikimą, taip pat kreipdamiesi į Bendriją šioje Privatumo politikoje žemiau nurodytu el. pašto adresu.

 

Asmens duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

 • paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrijos Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrijai paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, Bendrijos naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra, naujienlaiškių siuntimo platformos suteikimu ir kt.;
 • debesijos paslaugų teikėjams (kaip pavyzdžiui, Google Drive (Google LLC), iCloud (Apple Inc.);
 • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 • asmenims, teikiantiems paslaugas, susijusias su Jumis ar su Jūsų atstovaujamuoju asmeniu sudarytos sutarties vykdymu, įskaitant pašto ir siuntų paslaugų teikėjams, COD (angl. cash on delivery) paslaugos teikėjams;
 • ginčus nagrinėjančioms institucijoms, vykdomųjų dokumentų vykdymo institucijoms / asmenims;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
 • Bendrijos audito ir susijusias paslaugas teikiančioms Bendrijos, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
 • kitiems verslo subjektams, Bendrijos susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

 

Jūsų, kaip Asmens duomenų subjektų, teisės IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais Bendrijos suteikiamais funkcionalumais (pvz., spausdami naujienlaiškyje pateiktą nuorodą, leidžiančią atsisakyti Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo).

Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis

Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrija. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite reikalauti, kad Bendrija ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais).

Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad Bendrijos tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrija apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrijos teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis.

Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrijai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu (siunčiant nurodytu adresu), ar fiziškai atvykus į Bendrijos buveinę).

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendriją fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).

Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

 

Informacijos apsauga

Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį Mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską ar kitą galinį įrenginį, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankymąsi svetainėje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Internetinėje svetainėje naudojamų slapukų tipai:

 1. a) Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
 2. b) Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
 3. c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją.

Naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas /paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis)

Naudojami duomenys

_utma
_utmt
_utmb
_utmc
_utmz
_ga
_gid
_gat
gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_swmetric

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį

2 metai
10 minučių
30 minučių
Iki uždarymo
6 mėnesiai
2 metai
24 valandos
1 minutė
Iki sesijos pabaigos

Analitiniai / veikimo – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Apskaitai naudojami
IP adresai ir unikalūs
ID numeriai.
Apskaitos rezultatas
statistinis. Skaitliuko
apskaita vykdoma
per „Google
analytics“.

1P_JAR

„Google” reklamų pritaikymas

Įeinant į puslapį

6 mėnesiai

Analitinis slapukas

Reikšmė – Data ir ID

Cookielawinfo-checkbox-necessary
Cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Viewed_cookie_policy

Naudojamas informacijai ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinkti.

Sutinkant su nuostatomis

1 mėnesį

Funkcinis slapukas

Reikšmės – „yes“, „no”.

PHPSESSID

Slapukas skirtas identifikuoti sesiją

Įėjus į puslapį

Iki sesijos pabaigos

Analitinis slapukas

Reikšmė – unikali sugeneruota reikšmė

Trečiųjų šalių slapukai:

Trečioji šalis

Nuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką

Slapuko aprašymas

MailerLite

https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy

Slapuko pavadinimas __cfduid. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo duomenis, kurie įvedami į MailerLite kontaktų formą.
Sukuriamas įėjus į puslapį su kontaktų ar komentarų forma, informacija saugaoma 1 metus. Slapukas yra funkcinis ir naudoja unikalia ID reikšmę.
Slapuko pavadinimas Intercom-id-. Saugomas 9 mėnesius, naudojamas lankytojų.

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

Slapuko pavadinimas: _fbp, _fr. Slapukas naudojamas reklamų rodymui Facebook valdomose platformose lankytojams, kurie jau lankėsi mūsų svetainėje.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org , kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

 

Tretieji asmenys

Bendrija nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Bendrijos nevaldomus tinklapius). Bendrija neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

Bendrija nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

 

Privatumo politikos pakeitimai

Bendrija turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

 

Baigiamosios nuostatos ir kontaktiniai duomenys

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendriją šiais kontaktais:

El. paštas: info@apiefinansus.lt 

Adresas: Girulių g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika-

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytas išimtis).

 

Užsiprenumeruok naujienlaiškį ir gauk NEMOKAMAI įrankių ir instrukcijų dalomąją medžiagą, kaip gauti garantuotas palūkanas taupant ir investuoti taikant 3 fondų strategiją.


  Susisiekite

  Registracija nemokamai konsultacijai

   Dominančios temos:

   Susisiekite

   Registracija nemokamai konsultacijai

    Dominančios temos:

    Susisiekite

    Registracija nemokamai konsultacijai

     Dominančios temos:

     Susisiekite

     Registracija nemokamai konsultacijai

      Dominančios temos:

       

      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

      ATSISIŲSTI PDF

      Registracija konsultacijai

       

       Dominančios temos:


        

       Įveskite duomenis, patvirtinkite prenumeratą ir vebinaro įrašą atsiųsime tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!

        


         

        Įveskite duomenis, patvirtinkite prenumeratą ir PDF atsiųsime tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!

         


          

         Įveskite duomenis, patvirtinkite prenumeratą ir PDF atsiųsime tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!

          


           

          Įveskite duomenis, patvirtinkite prenumeratą ir PDF atsiųsime tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!